Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Pop-up 2021

De kunst- en cultuursector is zwaar getroffen door het Corona-virus. De gemeente biedt ondersteuning.


Denk aan de kunst- en cultuursector in zijn algemeenheid, de lokale culturele infrastructuur in Meierijstad en lokale zelfstandig kunstenaars, musici, dansers. De Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Pop-up 2021 biedt de lokale culturele kunst- en cultuursector ondersteuning.

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen en stimuleren van professionele makers uit de gemeente Meierijstad, die als gevolg van het Corona-virus geen activiteiten en projecten kunnen uitvoeren.

Voorwaarden

 • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor projecten op het gebied van kunst en cultuur, die voldoen aan de volgende criteria:
 • de projecten worden uitgevoerd door professionele kunstenaars die zijn gevestigd in Meierijstad en die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • de projecten zijn afgerond vóór 31 december 2021.
 • de projecten staan in het teken van vernieuwing en verbinding op cultureel gebied en hebben een organisatorische kwaliteit.
 • de projecten hebben een link met gemeentelijke doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur, het voorkomen van eenzaamheid en op het gebied van Inclusiviteit. Met name is van belang dat het project toegankelijk is en dat iedereen mee moet kunnen doen.
 • De projecten dienen te zijn gericht op de inwoners van Meierijstad.

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van eventuele bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Hoogte subsidie

De subsidie is gelijk aan 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 5.000  per aanvrager.

Aanvragen

Voor 2021 is in totaal € 50.000 beschikbaar.

 • Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.
 • De projecten moeten wel in 2021 zijn uitgevoerd en afgerond.
 • Per natuurlijke- of rechtspersoon wordt maar een aanvraag in behandeling genomen.
 • Een aanvraag wordt gericht aan het college, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. Bij de aanvraag wordt tenminste bijgevoegd:
 • Een projectplan;
 • Een begroting met toelichting;
 • De gevraagd subsidie.

Bekijk de website van de gemeente Meierijstad of download de pdf hieronder


Regeling POP up projecten makers kunst en cultuur februari 2021