Geld en Cultuureducatie, hoe zit het?

De subsidie in de prestatiebox PO gaat naar € 11,87 per leerling. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van 11,87 euro per leerling voor cultuureducatie. Je hoeft deze subsidie niet apart aan te vragen, dit gaat via het schoolbestuur.


Subsidie per leerling via de prestatiebox (2012-2020)

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Doel:
Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

Subsidieaanvraag:
De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 32,3% uitbetaald, en in maart 67,7%.

Subsidiebedrag:
Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 11,87 per leerling voor cultuureducatie. (Dit was € 11,78 in schooljaar 2017-2018, € 11,64 in schooljaar 2016-2017 en € 11,50 in schooljaar 2015-2016).

Verantwoording besteding:
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers:
Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Meer informatie:
De Prestatiebox en de lumpsum bij OCW

Bron:
Staatscourant (artikel 39, 8 maart 2018)