Cultuureducatie en de financiën

Cultuureducatie en de financiën

September 2023

Financiering cultuureducatie uit lumpsum

Voor wie: onderwijs
Waarvoor: alle kosten die het onderwijs maakt (onder andere personeel, leermiddelen, excursies, deskundigheid en ook cultuureducatie)

Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. In de lumpsum ontvangen scholen een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen.

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. De nieuwe wet voor de berekening van de lumpsumgelden brengt het aantal rekenregels om te komen tot de hoogte van het budget voor scholen terug van 130 naar ongeveer 30. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.  

Alle oude ‘rekenregels’ zijn verdwenen, dus je kunt nergens meer ‘aanspraak’ op maken. Er wordt zelfs geen onderscheid meer gemaakt tussen de personele lumpsum en de materiële lumpsum. Dat betekent dat het leermiddelenbudget en scholingsbudget allemaal in de lumpsum zitten, maar ook de eerdere Regeling prestatiebox primair onderwijs en de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden die bestemd waren voor culturele vorming. Zelfs bijzondere middelen, zoals NPO en werkdrukverlagingsgelden, verlopen via de lumpsum. Wel blijven de regels voor deze gelden bestaan en worden scholen bevraagd over hun NPO-inzet, maar ze hoeven dit niet meer te verantwoorden.

Het is dus niet eenduidig te stellen wat er beschikbaar is aan budget (als je de vroegere rekenregels en budgetstructuur zou gebruiken kom je uit op ongeveer 25 euro per leerling). Als cultuurcoördinator is het dus des te belangrijker om te verwoorden wat je nodig hebt aan budget voor jouw plannen. Zorg dat je met een gedegen en gedragen plan komt, waarmee je de middelen kunt claimen in de schoolbegroting.  Bron: Website van het LKCA

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Voor wie: intermediairs en het onderwijs
Waarvoor: cultuureducatie (professionalisering, kansengelijkheid en curriculumvernieuwing)

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de verschillende aanvragers in het land.  

De intermediairs van Cultuurkade zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van dit programma in Meierijstad. Wil je weten welke middelen er vanuit de CMK-regeling beschikbaar zijn? Neem dan contact op met ons.

Wil je als school je team of individuele leerkrachten verder professionaliseren op het gebied van cultuuronderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een extra provinciale investeringsbijdrage vanuit de Regeling Professionalisering CmK3. Lees meer over deze scholingsregeling op de website van De Cultuur Loper of informeer bij Cultuurkade.

NPO gelden

Voor wie: onderwijs
Waarvoor: opgelopen vertragingen door COVID-19 aan te pakken (cultuureducatie is één van de maatregelen)

De voormalige onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob kondigden in februari 2021 het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) aan. Het NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs voor de komende 2,5 jaar, naar aanleiding van COVID-19. Het doel hierbij is om de opgelopen vertragingen van leerlingen door het thuisonderwijs aan te pakken. De kern van het programma zijn de analyses en plannen die scholen zelf moeten opstellen, ondersteund door een door OCW opgestelde menukaart met bewezen interventies. In de menukaart is Cultuureducatie één van de mogelijke interventies waar geld voor aangevraagd kan worden. De NPO gelden zijn in principe tijdelijk van aard.

In Meierijstad hebben een flink aantal scholen NPO gelden ingezet. Onder begeleiding van Cultuurkade werden onder andere gastdocenten ingezet die (op maat) kunstlessen aanboden aansluitend bij lopende onderwijsthema's.


Klik door voor overige mogelijkheden tot financiering van cultuureducatie in het onderwijs.