Cultuureducatie en de financiën

Cultuureducatie en de financiën

Financiering cultuureducatie

September 2022

Lumpsum financiering scholen
Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Vanaf schooljaar 2021-2022 vallen ook de gelden uit de prestatiebox onder de lumpsum. Hiermee krijgen schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid. Ze kunnen het beleid beter afstemmen op de situatie van de school en het maakt maatwerk voor leerlingen mogelijk. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie. Vanaf het schooljaar 2021-2022 bestaat de prestatiebox niet meer en zijn de gelden volledig opgenomen in de lumpsum.

Cultuureducatie in de lumpsum
Onderdeel van de lumpsum is de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden die bestemd zijn voor culturele vorming. Het budget voor het schooljaar 2021-2022 is in schooljaar 2021-2022 € 111,53* per school en € 4,65* per leerling. Dit geld kan worden besteed aan culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er dit schooljaar 16,86 euro*, inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek, bij door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

Belangrijk
Vanaf 1 januari 2023 krijgen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs een basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het hele bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld.

Tip voor cultuurcoördinatoren
Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Cultuureducatie met Kwaliteit
​​​​​​​
Voorheen was de CMK begroting gebaseerd op leerlingaantallen. Vanaf deze periode (2021-2024) zijn de doelen leidend en kennen we geen specifiek budget per school toe. We werken volledig vraag gestuurd. Het is zaak om zelf als school het initiatief te nemen en de wensen met ons te delen, zodat we die samen om kunnen zetten in plannen en activiteiten.

*Deze bedragen zijn geldig in het schooljaar 2021-2022 en voor scholen naar eigen inzicht in te zetten.